Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

2022
04 12

Fizinis ar juridinis asmuo, suteikęs užsieniečiams neatlygintinai naudotis nuosavybes teise nuosavybės priklausančias Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitos gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties, kitos (sodų) paskirties patalpas ir siekdamas gauti kompensaciją, kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą. Su prašymu pateikia sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

Prašymo forma

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Prie prašymo pridedamos nuskenuotos dokumentų kopijos, prieš tai patvirtintos notaro.

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi juridinis asmuo, prašymo pateikimui taikomos aukštesnėse pastraipose nurodytos nuostatos, o prašymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę ir datą. Jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas Civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimas (įgaliojimas pateikiamas ir tuo atveju, jei būsto panaudos sutarties kopija patvirtinta įgalioto asmens).

Informacija teikiama tel. 8 460 48732, 8 460 48719.

Prašymai priimami Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu paštu: administracija@palanga.lt  arba siunčiami pašto siunta arba per kurjerį adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

SVARBU:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ 3 punktu, panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka su būsto išlaikymu susijusius mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Remiantis Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą dėl kompensacijos skyrimo kartu su prašymu pateikia pagal Civiliniame kodekse atitinkančias sąlygas ir Įsakymo 3 punkte nustatytas sąlygas dėl su būsto išlaikymu susijusių mokesčių mokėjimo sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją). Būsto panaudos sutartyje turi matytis panaudos davėjo (būsto savininko) įsipareigojimas apmokėti su būsto išlaikymu susijusius mokesčius arba panaudos gavėjo atleidimas nuo pareigos mokėti su būsto išlaikymu susijusius mokesčius (nes pagal Civilinio kodekso 6.636 str. panaudos gavėjui tenka pareiga, be kita ko, apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu panaudos sutartis nenumato ko kita). Priešingu atveju (jei tai nebus numatyta sutartyje), būsto panaudos sutartis neatitiks minėtų įsakymų nuostatų ir dėl to būsto savininkas negalėtų pretenduoti į kompensacijos išmokėjimą.

Kompensacija išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.